Wie is wie

Bart Woering (Emmen-Noord)

Bart Woering (Emmen-Noord)

Alet Lingenaar (Emmen-Oost)

Alet Lingenaar (Emmen-Oost)

Monique Bruins (Emmen-Oost)

Monique Bruins (Emmen-Oost)

Nienke Werter (Emmen-Zuid)

Nienke Werter (Emmen-Zuid)

Mike Kelly (de Monden)

Mike Kelly (de Monden)

Harm Jan Moesker(de Velden)

Harm Jan Moesker(de Velden)

Stefan Sanders (de Blokken)

Stefan Sanders (de Blokken)

MoniqueVerheugtcultuurcoach

MoniqueVerheugtcultuurcoach

Henk Radersma cultuurcoach

Henk Radersma cultuurcoach

Marieke Smink cultuurcoach

Marieke Smink cultuurcoach